В Консулската служба може да се подаде заявление за издаването на следните видовете български лични документи:

 • Лична карта;
 • Паспорт;
 • Свидетелство за управление на МПС (задължително се прилага медицинско свидетелство);
 • Временен паспорт (резервация само по телефона).

Заявлението за издаване на български личен документ се подава лично, в рамките на приемното време на Консулската служба и след предварително запазване на дата и час.

За да запазите дата и час за подаване на заявление за български личен документ:

 • От менюто “Бланки” се изтегля и се попълва заявление за издаване на български личен документ;
 • От менюто “Резервация” се резервира свободна дата и час за услугата подаване на заявление за български личен документ;
 • На запазените дата и час заявителят трябва да посети Консулската служба;
 • Заявителят следва да представи предварително попълненото заявление и необходимите други документи, свързани с подаването на заявление за издаване на български личен документ;
 • Заявителят следва да донесе всички свои стари български лични документи;
 • Заявителят следва да подготви своята дебитна/кредитна карта за заплащане на държавната такса по приложимата Тарифа по Закона за държавните такси.

Процедурата започва с подаване на заявление в Консулската служба. От заявителят се снемат биометрични данни: снимка и пръстови отпечатъци, като се полага и подпис. При подаване на заявление за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС пръстови отпечатъци не се снемат.

Заявителят следва да представи предишен документ от същия вид, за който се кандидатства. При невъзможност да се представи този документ следва да се попълни декларация за неговото изгубване, кражба, принудително отнемане, повреждане или унищожаване, като се посочва периода, в който това е станало. 

Когато молителят има основателна причина да задържи своя невалиден паспорт – предишна налична виза, кандидатстване за канадско гражданство и др., това се допуска след подписване на декларация, че ще бъде върнат паспортът след отпадане на необходимостта от задържането му. 

Заявлението за издаване на СУМПС се придружава задължително с медицинско свидетелство за извършени прегледи при очен лекар и доктор по вътрешни болести. За издаване на СУМПС (професионално) се изискват допълнителни мед. прегледи. Медицинското свидетелство следва да бъде легализирано от МВнР на Канада и придружено с превод. Изисква се и декларация от заявителя, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

Заявленията за издаване на български лични документи на деца до 18-годишна възраст се приемат, ако са придружени с българско удостоверение за раждане и ако бъдат подписани в Консулската служба: от един от родителите – при подаване на заявление за издаване на лична карта; от двамата родители – при подаване на заявление за издаване на паспорт.

При подаване на заявление за паспорт се допуска полагане на подпис само от един от родителите, ако е представено:

 • Нотариално заверено пълномощно от името на другия родител – на български или чужд език, в който случай то следва да бъде преведено и преводът заверен. Пълномощното трябва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт;
 • Съдебно решение за лишаване от родителски права на отсъстващия родител (Не се прилага, когато е налице решение, с което упражняването на родителските права се предоставя на единия от родителите);
 • Окончателен съдебен акт на български или чуждестранен съд, който постановява на детето да бъде издаден паспорт без съгласието на единия от родителите;
 • Документ, удостоверяващ, че другият родител е починал;
 • Влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Получаването на издадените и пристигнали в Консулската служба български лични документи се извършва: лично или от упълномощено при подаването на заявлението лице. За упълномощаването не е необходимо изрично пълномощно, а това става чрез вписване на личните данни на упълномощеното лице в специален раздел на заявлението за издаване на българския личен документ.

Консулската служба предлага възможност за изпращане на готовите документи и по пощата, ако заявителят при подаване на заявлението изрично е заявил това свое желание и декларира писмено, че поема риска от изгубване на документа. Получаването по пощата е възможно само в случаите, когато молителят е върнал всички свои предишни български лични документи.

Изисква се представянето на самоадресиран и предплатен плик, с генериран номер за проследяване на пратката (tracking number).

· · ·

Забележка. Посочената по-горе информация обхваща най-често възникващите случаи, като за всеки индивидуален случай препоръчваме да се търси експертното мнение на служителите в Консулската служба на посолството.