Моля попълнете, разпечатайте и подгответе необходимите документи преди да посетите Консулска служба.


∗ Приложените по-долу бланки са приблизителен образец на документи и не обхващат всички житейски случаи. Заявителите следва да представят документи, които са съотносими към техните конкретни потребностти.