I. Подаване на заявление за издаване на български документ за самоличност (лична карта/паспорт) по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Българските граждани, пребиваващи в Канада имат възможност да подават заявление за издаване на български документ за самоличност (лична карта/паспорт) по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ако отговарят на следните законови изисквания:

 • Да имат навършени 18 години;
 • Да имат издаден български личен документ (лична карта или паспорт), който са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна. Това гарантира, че вече има снети необходими биометрични данни, които се изискват за новия документ;
 • Документът, който трябва да бъде подновен не може да бъде с изтекъл срок, като към заявлението трябва да бъде прикачено копие на валидния български личен документ, чиято подмяна се иска;
 • Да няма промяна на името, единния граждански номер (ЕГН), пола, гражданството, постоянния адрес или настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • Когато заявлението за издаване на български личен документ (БЛД) е подадено по електронен път, получаването на готовия документ е възможно само лично в съответната консулска служба, като връчването следва да се извършва само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.

Натиснете тук за подаване на електронно заявление

II. Подаване на заявление за издаване на български документ за самоличност (лична карта/паспорт/СУМПС/временен паспорт) в Консулската служба

Българските граждани, пребиваващи в Канада имат възможност да подадат в Консулската служба заявление за издаването на следните видовете български лични документи:

 • Лична карта;
 • Паспорт;
 • Свидетелство за управление на МПС (задължително се прилага медицинско свидетелство);
 • Временен паспорт (резервация само по телефона).

Заявлението за издаване на български личен документ се подава лично, в рамките на приемното време на Консулската служба и след предварително запазване на дата и час.

За да запазите дата и час за подаване на заявление за български личен документ:

 • От менюто “Бланки” се изтегля и се попълва заявление за издаване на български личен документ;
 • От менюто “Резервация” се резервира свободна дата и час за услугата подаване на заявление за български личен документ;
 • На запазените дата и час заявителят трябва да посети Консулската служба;
 • Заявителят следва да представи предварително попълненото заявление и необходимите други документи, свързани с подаването на заявление за издаване на български личен документ;
 • Заявителят следва да донесе всички свои стари български лични документи;
 • Заявителят следва да е направил и да носи ксерокопие на всички свои стари български лични документи, както и ксерокопие на други необходими документи, които се представят при подаване на заявлението;
 • Заявителят следва да подготви своята дебитна/кредитна карта за заплащане на държавната такса по приложимата Тарифа по Закона за държавните такси.

Процедурата започва с подаване на заявление в Консулската служба. От заявителят се снемат биометрични данни: снимка и пръстови отпечатъци, като се полага и подпис. При подаване на заявление за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС пръстови отпечатъци не се снемат.

Заявителят следва да представи предишен документ от същия вид, за който се кандидатства. При невъзможност да се представи този документ следва да се попълни декларация за неговото изгубване, кражба, принудително отнемане, повреждане или унищожаване, като се посочва периода, в който това е станало. Декларацията може да бъде намерена от меню “Бланки”.

Когато молителят има основателна причина да задържи своя невалиден паспорт – предишна налична виза, кандидатстване за канадско гражданство и др., това се допуска след подписване на декларация, че ще бъде върнат паспортът след отпадане на необходимостта от задържането му. Декларацията може да бъде намерена от меню “Бланки”.

Заявлението за издаване на СУМПС се придружава задължително с медицинско свидетелство за извършени прегледи при очен лекар и доктор по вътрешни болести. За издаване на СУМПС (професионално) се изискват допълнителни мед. прегледи. Медицинското свидетелство следва да бъде легализирано от МВнР на Канада и придружено с превод, извършен от някой от лицензираните от посолството преводачи (списък на преводачите може да бъде намерен от меню “Полезно”). Изисква се и декларация от заявителя, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. Декларацията може да бъде намерена от меню “Бланки”.

Заявленията за издаване на български лични документи на деца до 18-годишна възраст се приемат, ако са придружени с българско удостоверение за раждане и ако бъдат подписани в Консулската служба: от един от родителите – при подаване на заявление за издаване на лична карта; от двамата родители – при подаване на заявление за издаване на паспорт. Следва да бъде представено и ксерокопие на българското удостоверение за раждане.

При подаване на заявление за паспорт се допуска полагане на подпис само от един от родителите, ако е представено:

 • Нотариално заверено пълномощно от името на другия родител – на български или чужд език, в който случай то следва да бъде преведено и преводът заверен. Пълномощното трябва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт;
 • Съдебно решение за лишаване от родителски права на отсъстващия родител (Не се прилага, когато е налице решение, с което упражняването на родителските права се предоставя на единия от родителите);
 • Окончателен съдебен акт на български или чуждестранен съд, който постановява на детето да бъде издаден паспорт без съгласието на единия от родителите;
 • Документ, удостоверяващ, че другият родител е починал;
 • Влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Получаването на издадените и пристигнали в Консулската служба български лични документи се извършва: лично или от упълномощено при подаването на заявлението лице. За упълномощаването не е необходимо изрично пълномощно, а това става чрез вписване на личните данни на упълномощеното лице в специален раздел на заявлението за издаване на българския личен документ. 

Консулската служба предлага възможност за изпращане на готовите документи и по пощата, ако заявителят при подаване на заявлението изрично е заявил това свое желание и декларира писмено, че поема риска от изгубване на документа. Получаването по пощата е възможно само в случаите, когато молителят е върнал всички свои предишни български лични документи. Заявлението за изпращане на готовите документи може да бъде изтеглено от меню “Бланки”.

Изисква се представянето на самоадресиран и предплатен плик, с генериран номер за проследяване на пратката (tracking number). Не се приемат за изпращане на български лични документи пликове без номер на проследяване, които не са предплатени и собственоръчно адресирани от заявителя.

Консулската служба има задължението, след като пристигне личният документ (лична карта, паспорт, СУМПС), да уведоми заявителя за пристигането на документа му чрез телефонно обаждане/оставяне на съобщение на гласовата поща (телефонен секретар) или чрез изпращане на имейл. 

· · ·

Забележка. Посочената по-горе информация обхваща най-често възникващите случаи, като за всеки индивидуален случай препоръчваме да се търси експертното мнение на служителите в Консулската служба на посолството.