Българските граждани, пребиваващи на територията на Канада, могат да подадат в Консулската служба заявление за издаване на дубликат/препис на документ за гражданско състояние (документ за раждане/брак/смърт).

 • Дубликат на удостоверение за раждане се издава на лицето, за което се отнася, на неговите родители/законни представители или на изрично упълномощено лице;
 • Дубликат на удостоверение за сключен граждански брак се издава на лицето, за което се отнася или на изрично упълномощено лице;
 • Препис-извлечение от акт за смърт се издава на наследник на починалото лице или на изрично упълномощено лице.

Процедура по издаване на дубликат/препис на документ за гражданско състояние:

 • Молителят следва да се обърне към Консулската служба като отправи запитване чрез формата за контакт: Меню “Контакт” – натиснете тук;
 • В поле “Съобщение” молителят следва да опише за кого желае издаването на дубликата/преписа на документа за гражданско състояние, като посочи пълното име на лицето, за което ще се издава документа за гражданско състоние; дата и място на настъпвате на гражданското събитие (раждане, брак или смърт);
 • Консулската служба прави проверка относно правната и техническа възможност за издаване на искания документ;
 • Консулската служба дава отговор на молителя като го информира за следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети;
 • Молителят посещава Консулската служба след като е получил положителен отговор относно възможността за снабдяване с искания документ, и след като е направил резервация за консулската услуга “Издаване на документ за гражданско състояние”;
 • Молителят следва да удостовери своята самоличност, както и наличието на правно основание за издаване на дубликат/препис на документ за гражданско състояние;
 • Молителят заплаща държавната такса и получава документа.

ВАЖНО! Дубликат/препис на документ за гражданско състояние се издава от Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние САМО за:

 • Граждански събития (раждане, брак, смърт) отнасящи се за български граждани;
 • Гражданското събитие трябва да е регистрано в Република България;
 • Гражданското събитие да е настъпило след 31.12.1999 г.

Молителят трябва предварително да е получил отговор от Консулската служба относно възможността за издаване на дубликат/препис на документ за гражданско състояние. Консулската служба не поема ангажимент да предостави консулската услуга ако лицето посети службата без да е получил предварителното уведомление за възможността да бъде предоставен искания документ.

· · ·

Забележка. Посочената по-горе информация обхваща най-често възникващите случаи, като за всеки индивидуален случай препоръчваме да се търси експертното мнение на служителите в Консулската служба на посолството.