Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване.

В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване.

Съгласно разпоредбите на Закона за нотариусите и нотариалната дейност Консулската служба извършва заверка на датата, съдържанието и подписите на частни документи, само когато те са представени от български граждани, приносители на валиден български документ за самоличност (паспорт или лична карта). Подписите на чужди граждани се заверяват, единствено ако документът е предназначен да произведе действието си в България.

Консулската служба извършва заверки на верността на преписи и извлечения от документи. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригиналът и копие на документа.

Консулската служба извършва заверка на подпис на преводач, когато преводът е извършен от преводач, лицензиран от посолството на Република България в гр. Отава, Канада.

За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от Канада документи  следва да бъдат легализирани от МВнР на Канада (Global Affairs of Canada). Консулската служба удостоверява истинността на подписа на длъжностното лице от МВнР на Канада и истинността на печата на МВнР на Канада.


Забележка. Посочената по-горе информация обхваща най-често възникващите случаи, като за всеки индивидуален случай препоръчваме да се търси експертното мнение на служителите в Консулската служба на посолството.