Българските и чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на Канада, могат да подадат в Консулската служба заявление за издаване на свидетелство за съдимост. Свидетелството за съдимост се издава от Министерство на правосъдието на Република България. Документът се издава на български език и се изпраща по електронен път до Консулската служба, която го връчва на заявителя.


За да се снабди български гражданин със свидетелство за съдимост, трябва да бъде спазена следната процедура:

  • Кандидатът подава заявление за издаване на свидетелството в Консулската служба, което следва да бъде на български език (заявлението може да се изтегли от секция “Бланки”);
  • Заявлението следва да бъде придружено с копие от валиден документ за самоличност (паспорт/лична карта);
  • Кандидатът заплаща държавна такса за издаване на свидетелството за съдимост;
  • Издаденият от Министерство на правосъдието документ за съдимост се изпраща по електронен път до Консулската служба;
  • Консулското длъжностно лице удостоверява издадения от Министерство на правосъдието документ, след което го изпраща по имейл на кандидата;
  • Ако е необходимо получаването на свидетелството за съдимост в хартиен формат, следва да се предостави (изпрати) предплатен и адресиран плик, с който свидетелството се изпраща на желания адрес. Може да бъде ползвана и куриерска услуга (за повече подробности моля, обърнене се към Консулската служба);
  • Свидетелството за съдимост се издава и изпраща на Консулската служба до 7 дни.

· · ·

Забележка. Посочената по-горе информация обхваща най-често възникващите случаи, като за всеки индивидуален случай препоръчваме да се търси експертното мнение на служителите в Консулската служба на посолството.