Правно основание за заплащане на държавни такси за издаване на свидетелство за съдимост:


  • Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси;
  • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

  • Държавна такса за издаване на свидетелство за съдимост – 20 CAD